การจัดงาน Press Conference

การจัด press conference

การจัด press conference ควรจะจัดเฉพาะกรณีเมื่อจำเป็นเท่านั้นถือเป็นกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งในด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ กฎของการประชาสัมพันธ์ ถ้าตราบใดนักประชาสัมพันธ์ยังสามารถให้ข่าวเกี่ยวกับบรรดาสื่อมวลชนด้วยเอกสารข่าวแจก ซึ่งเป็นข่าวประจำธรรมดาได้แล้วตราบนั้นท่านว่ายังไม่จำเป็นจะต้องจาก press release เหรอ

แต่ถ้าตราบใดนักประชาสัมพันธ์ตระหนักว่าหน่วยงานหรือองค์การมีข่าวสำคัญหรือเรื่องราวน่าสนใจมากจนไม่น่าจะเป็นข่าว press release ได้แล้ว เมื่อนั้นท่านว่าจึงค่อยจัดให้มี press conference ขึ้นได้ ส่วนการที่จะตัดสินใจพิจารณาว่าเขานั้นสำคัญหรือน่าสนใจมากน้อยเพียงใดจึงพอที่จะจัดเป็น press conference ได้นั้น นักประชาสัมพันธ์น่าจะใช้วิจารณญาณที่ไม่เข้าข้างตนเองตัดสินได้โดยไม่ยากนัก ที่พูดเช่นนี้หมายความว่านักประชาสัมพันธ์ย่อมสามารถแยกแยะได้ว่าเขาใดสำคัญมากหรือไม่ หรือข่าวใดเป็นข่าวพื้นพื้นธรรมดาโดยใช้วิจารณญาณที่เที่ยงธรรมของตนเอง

Press conference

การจัด press conference แต่ละครั้งนั้นย่อมต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายรายสิ่งทั้งเงินทองและเวลาของทั้งสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้จัดและฝ่ายผู้มาร่วมก็ย่อมต้องเสียเวลา การจัด press conference จึงไม่ควรจัดบ่อยๆอย่างพร่ำเพรื่อโดยปราศจากความจำเป็น เพราะจะทำให้ดูหมดความหมายไปหรือไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง หน่วยงานบางแห่งไม่มีข่าวอะไรสำคัญหรือน่าสนใจมากแต่ก็ชอบที่จะหลับหูหลับตาจัด press conference อยู่เสมอหรือเพียรจัดอยู่ด้วยมิได้ขาดแม้แต่ข่าวธรรมดาธรรมดาที่พอจะส่งเป็นข่าวแจกได้ก็ต้องจัดเป็น press conference ขึ้นมาจึงจะแลดูโก้หรูหราทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอยากเด่นหรืออยากรู้โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล หรือหวังอยากให้เป็นเขาใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่างๆจึงเพียรพยายามจัด press conference อยู่เสมออย่างนี้ว่างเว้น โดยพยายามจัดให้ใหญ่โตมโหฬารเข้าไว้ก่อนแต่เวลาแถลงข่าวไม่มีข่าวสำคัญหรือน่าสนใจอะไรเลย โปรดระลึกไว้เสมอว่าการกระทำเช่นนี้เสียทั้งเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์และอาจผิดหวังได้ถ้าขืนยังจะทำเช่นนี้อยู่ประจำ โอกาสต่อไปอาจจะไม่มีนักข่าวและสื่อมวลชนมาร่วมด้วยเลย

จากการสำรวจวิจัยของบริษัทในชิคาโกพบว่าบรรดาบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ต่างๆมีทัศนะหรือความรู้สึกนึกคิดต่อการจัด press conference ของหน่วยงานต่างๆว่า มากกว่าครั้งหนึ่งของจำนวน press conference ทั้งหมดที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ปราศจากความจำเป็นทั้งสิ้น