แนวคิดและแนวทางในการศึกษานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท

แนวคิดและแนวทางในการศึกษานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท เอกในประเทศไทยและต่างประเทศ

นิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโทถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามว่า การประชาสัมพันธ์มีความจำเป็นและมีบทบาทสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน ก็อาจตอบได้ว่าปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีความจำเป็นและมีบทบาทสำคัญต่อสังคมมาก และสำคัญจนถึงขั้นต้องมีการเรียนการสอนกันในขั้นอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาทางวิชาการด้านนี้ไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หรือนักประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา การสาธารณสุข การปกครอง การอุตสาหกรรม และการต่างประเทศ ตลอดจนองค์การหน่วยงานภาคเอกชนและองค์การสาธารณกุศล หรือองค์การที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร

หน่วยงานองค์การต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจและกระตือรือร้น เอาใจใส่ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของตนเป็นอย่างมาก เพราะต่างก็รู้สึกและตระหนักดีว่าการประชาสัมพันธ์เป็นงานสร้างสรรค์ในเชิงปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดีและการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดีความนิยมความกลมเกลียวราบรื่นระหว่างหน่วยงานองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์คือสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์ร่วมสมัยในปัจจุบัน

หากเราพิจารณาดูให้ลึกซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ฉะนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ มนุษย์อาศัยอยู่ในยุคสมัยแห่งเสรีภาพและอิสรภาพในลักษณะของสังคมที่ทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับและขยายตัวอย่างรวดเร็ว การพึ่งพาอาศัยกัน การติดต่อและประสานความร่วมมือกันจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง และมนุษย์เราก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้จากการทำงานลำพังเพียงคนเดียวโดยปราศจากความร่วมมือ ความช่วยเหลือ การสนับสนุนจากผู้อื่น

ปัจจุบันสังคมขยายตัวอย่างรวดเร็วและทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพียงใด ความเข้าใจและความร่วมมือกันดูจะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น อาทิเช่น นายจ้างย่อมต้องพึ่งพาอาศัยแรงงานจากบรรดาคนงาน ลูกจ้าง กรรมกร ส่วนบรรดาคนงานลูกจ้างกรรมกรต่างก็ต้องอาศัยค่าแรงงานจากนายจ้าง สำหรับหน่วยงานรัฐบาลก็ต้องพึ่งพาอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน ประชาชนเองก็ต้องพึ่งพาอาศัยบริการจากรัฐบาล เป็นต้น สังคมจึงมีลักษณะที่จำต้องพึ่งพาอาศัยกันร่วมมือการดำรงชีพร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยเพิ่มพูนและขยายขอบเขตความสำคัญแห่งการสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ในยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ทำให้การประชาสัมพันธ์แสดงบทบาทและหน้าที่ที่แท้จริงได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่